Garantie en aansprakelijkheid

 

Print Friendly and PDF

Garantie en aansprakelijkheid

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. 
 4. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan maar ook, door de consument / opdrachtgever of welke andere dan maar ook, tenzij er sprake is van grove opzettelijkheid, nalatigheid of schuld aan de kant van ondernemer.
  Ondernemer is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade alsmede omzetderving.
 7. In geval van garantie en consument verzend naar ondernemer zijn de verzendkosten voor rekening van consument.
 8. Indien er sprake is van aansprakelijkheid jegens ondernemer dient deze aansprakelijkheid binnen een termijn van 1 jaar te worden aangegeven per aangetekende brief. 
 9. Ondernemer is nummer aansprakelijk wanneer er fouten zijn gemaakt doordat ondernemer geen correcte gegevens heeft ontvangen van consument / opdrachtgever, zoals bescheiden, NAW gegevens e.d.
 10. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval van beroepsaansprakelijkheid verzekering wordt uitbetaald.
Wij verwijzen naar onze Algemene Voorwaarden.
(0)
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »